Keurmerk & Kwaliteit

Kwaliteit TopTaal
TopTaal in het Bedrijf is een onderdeel van de TopTaal groep en verzorgt meer dan 10 jaar Nederlandse taalles aan laaggeletterden en anderstaligen. TopTaal is een erkend opleidingsinstituut sinds 2004 en beschikt over verschillende keurmerken, certificaten en erkenningen. TopTaal in het Bedrijf biedt een aanbod op maat, door in te spelen op de behoeften en leerwensen van de deelnemer. Voor aanvang van de training starten we met een intake van de deelnemer. Een intake bestaat uit een lees-en schrijftoets en een leerbaarheidstoets.

Voor het bepalen van het spreekvaardigheidniveau wordt tevens een persoonlijk interview afgenomen. Op deze wijze krijgen wij een beeld van het beginniveau, de motivatie en achtergrondinformatie van de medewerkers en kunnen we de training goed hierop laten aansluiten. De werkgever ontvangt na afloop per medewerker een intakerapport met de uitgewerkte toetsresultaten.

Afstemmen concrete doelstellingen met opdrachtgever
Het doel van de training sluit aan bij de wens van de deelnemer en opdrachtgever. Bij alle trajecten gaan we uit van de individuele behoefte van de deelnemer: we leveren maatwerk en zijn flexibel. Om de training zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen van de opdrachtgever, worden voorafgaand aan de training concrete cursusdoelen afgestemd. Deze cursusdoelen vormen de leidraad van ons lesprogramma. In de meeste gevallen is het doel dat medewerkers beter kunnen functioneren op het werk en daartoe beter in staat zijn in het Nederlands te communiceren. Wij stemmen concrete competenties af die medewerkers nodig hebben in hun functie. Denk aan: ‘ik kan op een beleefde manier reageren op een vraag van een klant’, of: ‘ik kan om uitleg vragen als ik iets niet begrijp’.

Werkplekonderzoek
Het werkplekonderzoek brengt alle taalhandelingen in kaart die de deelnemers op het werk uitvoeren. Eén van onze inhoudelijke experts bezoekt de werkvloer, maakt indien nodig/mogelijk foto’s van materieel dat gebruikt wordt, inventariseert de taken die deelnemers uitvoeren en verzamelt relevante werkdocumenten (werkinstructies etc.). De informatie die hiermee verzameld wordt, maakt het mogelijk het lesmateriaal en lesplan zoveel mogelijk te laten aansluiten op de specifieke context van de organisatie.

Kwaliteit van de docent
TopTaal in het Bedrijf werkt met gecertificeerde docenten die ondersteund en begeleid worden door projectleiders en regelmatig worden geobserveerd. Daarnaast wisselen docenten ervaring en kennis uit in het docentenoverleg, tijdens de studiemiddagen en intervisiebijeenkomsten.

De kwaliteit van de trainingen vinden we zeer belangrijk. We beschikken dan ook over een team van inhoudelijk adviseurs om die kwaliteit te kunnen waarborgen. Dit team geeft zelf les en houdt zich daarnaast (in samenwerking met de projectleiders) bezig met onder meer het ontwikkelen/verbeteren van nieuwe lesprogramma’s, materiaalkeuze, lesobservaties, groepssamenstelling, deskundigheidsbevordering en coaching van de docenten.